บทสวดมนต์

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

          อิมินา   สักกาเรนะ   พุทธัง  อะภิปูชะยามิ
          อิมินา   สักกาเรนะ   ธัมมัง   อะภิปูชะยามิ
          อิมินา   สักกาเรนะ   สังฆัง   อะภิปูชะยามิ


บทสวดมนต์กราบพระรัตนตรัย

          อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   ภะคะวา   พุทธัง   ภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ (กราบ)
          สะวากขาโต   ภะคะวะตา   ธัมโม  ธัมมัง   นะมัสสามิ (กราบ)
          สุปะฏิปันโน   ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   สังฆัง   นะมามิ (กราบ)


บทสวดมนต์นมัสการพระรัตนตรัย

          นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)


บทสวดมนต์ไตรสรณคมน์

          พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

          ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

          ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

          ชะยาสะนาคะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง
          จะตุสัจจา  สะภังระสัง  เย ปิวิงสุ  นะราสะภา

          ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฏฐะวีสะติ  นายะกา
          สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

          สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน
          สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  อุเร  สัพพะคุณากะโร

          หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ  สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ
          โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

          ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง  อาสุง  อานันทะราหุลา
          กัสสะโป  จะ  มะหานาโม  อุภาสุง  วามะ  โสตะเก

          เกสันเต  ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย  วะ  ปะภังกะโร
          นิสินโน  สิริสัมปันโน     โสภิโต  มุนิ  ปุงคะโว

          กุมาระกัสสะโป  เถโร  มะเหสี  จิตตะวาทะโก
          โส มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง  ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

          ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ  อุปาลี  นันทะสีวะลี
          เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา  นะลาเต  ติละกา  มะมะ

          เสสาสีติ  มะหาเถรา   วิชิตา  ชินะสาวะกา
          เอตาสีติ  มะหาเถรา   ชิตะวันโต  ชิโนระสา
          ชะลันตา  สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

          ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ    ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง
          ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ  วาเม  อังคุลิมาละกัง

          ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
          อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ  เสสา  ปาการะสัณฐิตา

          ชินาณา  วะระสังยุตตา  สัตตะปาการะลังกะตา
          วาตะปิตตา  ทิสัญชาตา  พาหิรัช  ฌัตตุปัททะวา

          อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ    อะนันตะ  ชินะเตชะสา
          วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

          ชินะปัญชะระ  มัชฌัมหิ  วิหะรันตัง  มะฮีตะเล
          สะทาปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต  มะหาปุริสาสะกา

          อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข  ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว
          ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ  สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย
          สัมธัมมานุภาวะ  ปาลิโต  จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ ฯ

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

 สัพเพ สัตตา 
          สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น                    

          อะเวรา โหนตุ 
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 

          อัพพะยาปัชฌา โหนตุ        
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย    

          อะนีฆา โหนตุ 
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 

          สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
          จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ 

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ 
          ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

          อะหัง นิททุกโข โหมิ 
          ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ 

          อะหัง อะเวโร โหมิ 
          ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร 

          อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ 
          ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง 

          สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ 
          ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจ ให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด 

บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร 
          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข 

          อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข 

          อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา 
          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข 

          อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา 
          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 
          อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา 
          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 
          อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี 
          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

          อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา 
          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ 

 

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทานัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง 
          อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ


คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ

          อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ วิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโต

    อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ
          ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า


คำลาข้าวพระพุทธ

          เสสัง มังคะลัง ยาจามิฯ
          ข้าพเจ้าขอคืนเศษอันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอภัตต์ที่เหลือที่เป็นมงคลด้วยเถิด

โพชฌังโคสะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯเอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตะวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

คำแปล

โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดล

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

หนังสือเสียง

ปฏิทินวันพระ